Moritz Cursa Moritz Sant Antoni Moritz Cursa Moritz Sant Antoni

AVÍS LEGAL

TITULAR DE LA WEB

ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA, amb CIF G61873873, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. La entitat informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

Raó Social ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA CIF G61873873

Adreça C/Casanova, 24, 3º 2ª

Població: Barcelona Código Postal: 08011

CONCEPTE D’USUARI

La utilització del web (inclosa la seva àrea privada) atribueix la condició d’ Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal i en les Polítiques de Privacitat a la versió publicada por ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA. en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal i les Polítiques de Privacitat en cadascuna de las ocasions en què se proposi utilitzar la web, ja que pot tenir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA no es fa responsable de las webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA ni se responsabilitza de ninguna pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en el accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la web de ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA como a l’accedir a la informació d’altres webs des de la web de ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA.

VINCLES O ENLLAÇOS DES D’ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i l’ordre públic. En cap cas se podrà donar a entendre, ni declarar que, ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en cap forma els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA, amb CIF G61873873, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. L’entitat informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

En virtut d’aquesta normativa s’informa que les dades facilitades per l’Usuari a través dels formularis del web (inclosa l’Àrea Privada), seran incorporades i tractades en un tractament degudament registrat en el RGAEPD del qual és responsable ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA, amb la finalitat d’atendre la relació establerta entre les parts i emparada per la normativa en especial en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i la resta de legislació connexa. Les dades són confidencials i el seu ús respon als fins legalment establerts en cada moment determinat. Si ho desitja pot accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament d’aquestes dades mitjançant escrit dirigit a C/Casanova, 24, 3º 2a, 08011 Barcelona. Per obtenir més informació sobre la nostra Política de Privacitat, si us plau dirigiu-vos al següent enllaç Política de Privacitat

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquest web es poden utilitzar cookies. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Si voleu saber més sobre l’ús de las cookies per part de ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA dirigiu-vos a la nostra Política de cookies.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA informa que en tot moment implementa les mesures de seguretat oportunes per tal de presentar als usuaris del web informacions i serveis adequats, certes i actualitzats; no obstant, això, es reserva el dret de rectificació sobre aquells aspectes que, eventualment i de forma fortuïta, puguin patir incorreccions, desactualitzacions o errors.

ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altre de venda de serveis, segons el previst en el present avís legal i la resta de textos legals de la present web.

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA no es fa responsable por caigudes de la xarxa, pèrdues d’informació com a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA.

ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici de que ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL E INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats por ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte de explotació pública referit tant a les pàgines web como als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en los diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de las pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides por las convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índex i altres expressions formals que formin part de las pàgines web sense permís previ i per escrit de ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordenadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de las opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA en este sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’ única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícites o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines web de ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa e inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordenadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA.

D’acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de las pàgines web, o de l’esforç dut a terme per ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot enllaç, frame o vincle similar que pugui establir-se en direcció a las pàgines web de ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA sense el consentiment previ, exprés i per escrit d’EL CLIENT. Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA sobre las pàgines web i tots els continguts de les mateixes.

ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de las conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA sense el consentiment previ, exprés i per escrit de ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA. Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerada como lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual d’EL CLIENT sobre les pàgines web y tots els continguts de les mateixes.

ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, frames o vincles similars des dels websites de ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA.

PATROCINADORS OFICIALS CURSA MORITZ ST.ANTONI 2023
Moritz Més Esport Menys Miopia
Ajuntament de Barcelona Federació Catalana d'Atletisme Atlètic Club Esport i Natura Salesians de Rocafort Esportiu Rocafort Calàbria 66 Penya Barcelonista l'Eixample Comissió Festa Major Diputació de Barcelona
Barcelona Voluntària El Racó de l'Agüir OXD Club ProAm Clinica Heilsa Anna Subirats De Veí a Veí Imatge de l'esport Magda Flor ChampionChip Powerade Aneto
Cursa Moritz St. Antoni 2023 ®
Avis legal | Política de Privacitat |Política de Cookies | Contacte amb l'organització
Programació web - Disseny web