Política de privadesa

En cumpliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA informa als Usuaris dels següents extrems:

EXISTÈNCIA DE FITXER
Les dades personals que ens faciliten els Usuaris, lliure i voluntàriament, a través dels formularis habilitats a aquest efecte en aquesta web site, seran incorporats a uns fitxers dels quals és titular i responsable l’ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA, amb domcili social al Carrer CASANOVA Nº 24, 3-1, 08011 de BARCELONA, estant enregistrats aquests fitxers al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els esmentats fitxers seran objecte de tractament automatitzat, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment amb anterioritat. Amb aquesta finalitat l’ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA estableix les barreres tècniques necessàries per a que, amb caràcter previ a la prestació del seu consentiment, els Usuaris hagin llegit i acceptat la present POLITICA DE PRIVADESA.

FINALITAT DELS FITXERS
La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals que l’ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA realitza té per finalitat la d’organitzar la Cursa de Sant Antoni.

RECOLLIDA DE DADES
A través dels formularis de recollida de Dades s’informarà a l’Usuari del carácter obligatori o facultatiu de les seves respostes a les preguntes que els hi siguin plantejades, així com les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les. Excepte en els camps que s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre Dades Personals són voluntàries, sense que la falta de resposta impliqui un minvament en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, a menys que s’indiqui una altra cosa.

DRETS DE L’USUARI
En el cas que l’Usuari consideri oportú exercitar els drets que li asistiesen, en concret els drets Accés, Rectificació, Cancelació i Oposició al tractament de les seves dades, pot contactar amb el Responsable del Fitxer a la següent adreça electrònica a organitzacio@cursasantantoni.cat o bé per correu ordinari al Carrer CASANOVA Nº 24, 3-1, 08011 de BARCELONA.

CESSIÓ DE DADES
Les Dades Personals proporcionades podran ser cedides per l’ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA, tan sols a entitats patrocinadores i/o col.laboradores amb la cursa.

Així mateix, s’informa als participants a la cursa de què les imatges obtingudes durant la competició podran ser publicades a la web i podran ser utilitzades com a material gràfic per a promocionar la cursa.

MESURES DE SEGURETAT
L’ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades.

En aplicación de l’establert en la normativa en matèria de protecció de dades de carácter personal l’ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals adequats a la qualitat de les dades facilitades pels Usuaris procurant instal·lar altres medis i mesures tècniques de protecció per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. No obstant, l’Usuari ha de ser conscient de què les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

MODIFICACIÓ
L’ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA es reserva el dret a modificar la present Pólitica de Privadesa per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudèncials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits l’ATLÈTIC CLUB ESPORT I NATURA anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Cerrar Ventana